Tuesday, 1 September 2015

Grade-11

1 . I am certain in the future we will have many schools and teachers , as the trend to gain knowledge is growing . Everyone wants to learn , to be clever , to know everything and they enter to higher educational institutions. In life there are a few unforgettable experiences that allow us to acquire new skills . One of those experiences is studying at school . Those years are one of the best periods of our lives . Everyone must learn . 2 . I am writing for the office Manager position . I believe that I am excellent fit for this position , given my extensive background in office management and administration . I ьelieve that the office Manager is the driving force of a businesses support team , and I know that my skills and qualifications prove my ability to fill that role. I have always had a natural ability to work well with people , help customers , and mesh with office staff  3 . The only way to have a friend is to be one .People think that friends should be alike . I don`t think so . In my opinion in a friend we see qualities that we lack ourselves . For instance , some young people get on well with older componions as they love to learn from them . Friends are the most important people in our lives . They share with us  count on us and comfort us . They know us very well . When we make mistakes they forgive us and always help to solve our problems .

Monday, 31 August 2015

Մաթեմատիկա
Իմ հետաքրքրություն


Տարբեր տարիքում և տարբեր տրամադրությունների մեջ մարդկանց տարբեր բաներ են հետաքրքրում: Երբեմն շուրջդ տեղի ունեցող իրադարձություններ էլ կարող են մեծ ազդեցություն թողնել քեզ վրա: 
Ես հետաքրքրություններ շատ ունեմ: Բայց, երբ ցանկանում էի դրանցից մեկը գրել, ապա պարզվեց, որ իմ կյանքի գոնե այս հատվածում, մեր քաղաքական գործիչներից ոմանց հետագա ճակատագիրն է ամենից շատ հետաքրքրում ինձ:Ես չէ, դուք մտածեք՝ փետրվարի 12-ին Սերժ Սարգսյանը «կնիքներ» է բացում, իսկ ապրիլին Գագիկ Ծառուկյանը՝ «Առինջ- մոլ»։ Մեկ ամիս էլ չանցած՝ Գագիկ Ծառուկյանը դարձյալ բարեգործության մեջ է. ողջ խաղողը մթերելու խոստումներ է տալիս, իսկ հարկայինը ձեւ է տալիս, թե ստուգում է Ծառուկյանի հարկային գործերը։ Փաստորեն, փետրվարի 12-ին Սերժ Սարգսյանն ընդամենը մի քիչ ուրախացրեց Կարեն Ավագյանի տիպի երիտհհկականներին եւ վերջ։ Բայց Սերժ Սարգսյանն այնքան իրական խաղաց իր դերը, որ Ծառուկյանի բոլոր քավորներն ու «մեծերը» հասան Երեւան, հասկանալու՝ հո լուրջ բան չի՞ պատահել։ Պարզվեց՝ շատ լուրջ բան չէ պատահածը, եւ Սերժ Սարգսյանն այդ քայլով, պարզապես, Գագիկ Ծառուկյանին հնարավորինս պատվով հանել է հրաշալի եռյակից, որպեսզի մարտի 1-ը, հետո նաեւ՝ Ցեղասպանության 100-ամյակը դիմավորի առանց եռյակի։ Ավելի ուշ, երբ Հովիկ Աբրահամյանի տանը կենացներն ավելի են քաղցրացել, չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է Աբովյան քաղաքից բացի Ծառուկյանին մենաշնորհել նաեւ Կոտայքի մարզը՝ փեսային դարձնելով մարզպետ:

Իմ Մասնագիտությունը

Դեռ երեխա ժամանակներից հետաքրքրվում էի  էլեկտրոնիկայով և համակարգիչներով: Ինձ երկար ժամանակ պետք չեկավ մտածել թե ինչ մասնագիտություն եմ ես ընտրելու: Իմ ընտանիքի անդամներից ոչ ոք դեմ չէր իմ ընտրած մասնագիտությանը, քանի որ այդ մասնագիտությունը ես եմ ընտրել: Եվ այսպիսով ես ընտրեցի ծրագրավորումը: Ծրագրավորումը բազմակողմանի գործընթաց է, որի արդյունքում տրված խնդիրը լուծվում է ծրագրի միջոցով: Մասնագիտացված ծրագրավորող դառնալու համար անհրաժեշտ է իմանալ մաթեմատիկա և ֆիզիկա: Մաթեմատիկան հատկապես կարևոր է քանի, որ ծրագրավորման մեջ պետք է լինում կազմել ալգորիթմ և այլն: Ծրագրավորումը, որպես մասնագիտություն ունի իր առանձին ճյուղերը: Այդ ճյուղերից հաճախ հանդիպողը դա վեբ-դիզայնն է, խաղերի ծրագրավորում, ծրագրերի ստեղծում և շատ այլ ճյուղեր: Այդ ճյուղերից ինձ համար առանձնացրեցի ծրագրերի ստեղծումը :

A Test on English Proverbs

Q1. Below are sentences that are the paraphrasing of proverbs.
In each case, encircle the proverb that matches with the
Paraphrasing best :( 2 marks for each item)

1. Usually people of the same type tend to be together.
(a) A bird in the hand is worth two in the bush.
(b) Birds of a feather flock together.
(c) Every bird likes his own nest best.
(d) Eagles catch no flies.

2. Sometimes things are not as valuable as they appear to be.
(a) All that glitters is not gold.
(b) Liberty is better than gold.
(c) Today gold, tomorrow dust.
(d) Where gold speaks every tongue is silent.

3. You must always try not to plan the successful results of something
Until those results actually occur.
(a) Divide and rule.
(b) Life is not a bed of roses.
(c) Good finds good.
(d) Don't count your chickens before they are hatched.

4. One should take care of one's own family, friends, or fellow citizens
Before helping other people.
(a) You reap what you sow.
(b) Nothing hurts like the truth.
(c) Charity begins at home.
(d) It takes two to tango.

5. Don't form an opinion about something based on appearance alone.
(a) We soon believe what we desire.
(b) Don't judge a book by its cover.
(c) Seeing believes.
(d) Two wrongs don't make a right.

6. When there is evidence of a problem, then there probably is a
Problem.
(a) Where there is smoke, there is fire.
(b) A burnt child dreads the fire.
(c) Of two evils choose the least.
(d) Out of the frying pan, into the fire.

24
7. People in general think that nothing can be accomplished without
Effort.
(a) Look before you leap.
(b) No man can serve two masters.
(c) No pain, no gain.
(d) To run one's head against a stone wall.

8. When you hurry too much, you are likely to do a poor job, and you
May waste time doing it over.
(a) It is hard to please all parties.
(b) Necessity knows no law.
(c) Misfortunes never come alone.
(d) Haste makes waste.

9. When a group of people with the same goals work together, they can
Accomplish more than individuals can do.
(a) Misery loves company.
(b) Too many cooks spoil the broth.
(c) In unity there is strength.
(d) Two's company, but three's a crowd.

10. Its better not to try to improve something that is already satisfactory.
(a) Make hay while the sun shines.
(b) Leave well enough alone.
(c) Strike while the iron is hot.
(d) Don't cry over spilt milk.

Q2 Complete the following: (3 marks for each item).

1. Actions speak louder than words.
2. If you can't beat them, join them.
3. Easy come, easy go.
4. You can't teach stupid new tricks.
5. A friend in need is a friend indeed.
6. One man’s meat is another man's poison.
7. A cat has nine lives.
8. Blood is thicker than water.
9. When the cat's away the mice are near.


10. No news is good news.

Tuesday, 8 April 2014

Պլատոնի բարոյագիտությունը

Պլատոնի բարոյագիտությունը

Պլատոնը (մ.թ.ա. 427-347) ծնվել է Էգինա կղզում աթենացի ազնվական ընտանիքում: Իսկական անունն էր Արիստոկլ: Պլատոն մականուն է  (հուն. ՙպլատյուս՚ թիկնեղ): Նա բազմակողմանի օժտված անձնավորություն էր (մարմնամարզություն, երաժշտություն, պոեզիա): Փիլիսոփայության ուսուցիչներն էին Հերակլիտի հետևորդ Կրատիլը և Սոկրատեսը: Վերջինիս մահից հետո Պլատոնը մեկնում է Աթենքից: Ավանդության համաձայն եղել է Եգիպտոսում, Փյունիկիայում, Պարսկաստանում, Ասորեստանում և Բաբելոնում: Վերադառնալով Աթենք (387թ.) հիմնում է իր փիլիսոփայական դպրոցը` Ակադեմիան, որը զուգորդում էր գիտական ընկերության և կրոնական համայնքի գծեր: Պլատոնի աշակերտները (ակադեմիականները) ստեղծեցին ուսուցչին երկրպագելու և նրա երկերի ուսումնասիրության  և մեկնության բազմադարյան ավանդույթը: Դպրոցը գոյատևեց մինչև մ.թ. 529թ..
Պլատոնն առաջին հույն փիլիսոփան է, որից ամբողջական երկեր (երկխոսությունների ձևով) են պահպանվել: Դրանք և փիլիսոփայական, և գրական-գեղարվեստական արժեք ունեն: Երկխոսություններում նրա տեսակետը հիմնականում արտահայտում է Սոկրատեսը: Պլատոնի ուսմունքը համակարգված բնույթ չունի: Առկա հակասությունները կարելի է բացատրել նաև այն բանով, որ երկերը բազմիցս խմբագրվել են: Երկխոսությունները նախատեսված էին նրանց համար, ում պետք էր ՙհավատի (դարձի) բերել՚` տրամաբանական փաստարկների միջոցով ապացուցելով պլատոնյան ուսմունքի ճշմարտացիությունը (ՙարտաքին օգտագործման՚համար): Նրան են վերագրվում նաև էզոտերիկ երկեր, որոնք հասցեագրված էին ձեռնադրվածներին` միաբանության անդամներին (ՙներքին օգտագործման՚ համար): Դրանք չեն պահպանվել և հավանաբար տարածվում էին բանավոր:
Պլատոնի հիմնական թեման բարոյականն էր` աշխարհում տիրող չարիքից ազատագրվելու ուղիների որոնումը և իմաստավորումը, իսկ հետազոտության կարևորագույն խնդիրներն էին մարդը, հասարակությունը և պետությունը: Մյուս խնդիրները ծառայում էին գլխավոր թեմայի բազմակողմանի լուսաբանմանն ու հիմնավորմանը:
Զգայապես ընկալելի աշխարհն առաջանում և ոչնչանում է, իսկ այն, ինչ առաջանում է, պետք է պատճառ ունենա:  Պլատոնը ընդունում է երկու տեսակ պատճառներ` բանական և ոչ բանական: Առաջինը Դեմիուրգն է` ՙայս տիեզերքի արարիչը և ծնողը՚, երկրորդը` անհրաժեշտությունը` ՙչկարգավորված պատճառի տեսակը՚: Անհրաժեշտությունը որոշ առումով նման է տարածությանը, որը ՙտեղ է տրամադրում այն ամենին, ինչ ծնվում է՚, ՙկարծես յուրաքանչյուր ծնունդի կնքամայրն ու ծծմայրն է՚: Անհրաժեշտության ներգործութամբ առաջացել են չորս տարրերը (հուրը, օդը, ջուրը և հողը), որոնց ՙբնությունը՚ նման է պատկերաքանդակների համար հալված ոսկուն: Ծծմայրը ՙտարհոսում է խոնավությամբ՚, ՙբոցափայլում է կրակով՚ և այլն: Այն երերում է և տրոհվում: Առաջացած մասերից ծանրն ու խիտը հավաքվում են մի տեղ, իսկ թեթևն ու փխրունը` մի այլ տեղ: Այսպիսով, չորս տարրերը (սեռերը) առանձնացել են տարածության մեջ մինչ տիեզերքի առաջացումը և հիմք հանդիսացել Դեմիուրգի ստեղծագործության համար:
Դեմիուրգը ստեղծում է աշխարհը, որովհետև նախ` մտադրություն ուներ ստեղծել մի գեղեցիկ տիեզերք: Երկրորդ` նա արարում է` հայելով միշտ նույնական (անփոփոխ), հավերժական, անմարմին նախատիպերին (ՙիդեաներին՚): Իդեաները գոյություն ունեին մինչ երկինք-տիեզերքի ստեղծումը, ուստի Պլատոնը դրանք տեղավորում է տիեզերքից դուրս: Իդեաների և զգայապես ընկալելի իրերի աշխարհները գոյություն ունեն տարանջատ: Իդեաները իրերի նախատիպերն են, էությունն ու պատճառը, իսկ իրերը` դրանց նմանակները: Դրանով գոյը բաժանվեց իդեալականի և նյութականի:

Monday, 7 April 2014

ՆԱՎԶԻԿԵ
Կարդալով Նավզիկե -ն ակամայից  պատկերացրի  չարենցյան կնոջ  կերպարը:  Համեմատելով մյուս բանաստեղծերի հետ, օրինակ Տերյանի  Չարենցի կնոջ կերպարը շատ հստակ է, գեղեցիկ, ճշգրիտ, ու շոշափելի: Չարենցն իր պոեմում Նավզիկե -ում,  կարողացել է ցույց տալ աշխարհի բոլոր կանանց կերպարները մի կնոջ մեջ, ինչը ոչ բոլոր բանաստեղծներին է հաջողվում: